Zhongshan Xiao’aoxi Sales Centre, Guangzhou, China
Yalong Bay Aegean Resort - Sanya, Hainan Island, China (2006)
Yalong Bay Aegean Resort - Sanya, Hainan Island, China (2006)
Yalong Bay Aegean Resort - Sanya, Hainan Island, China (2006)
Datian Centre Clubhouse Courtyard, Zhangbei-Cortile
Clubhouse: Zhangbei, China
Rose Garden Villa, Swimming Pool. Beijing, China.